برج باغ آریانا
2021
پایان یافته

معمار :

داوود صلواتی

کارفرما :

جناب آقای زرین

موقعیت مکانی پروژه :

فرشته