مرآ ویلا
2021
پایان یافته

کارفرما :

آقای حاجی محمدی

موقعیت مکانی پروژه :

دماوند

تقارن به ایجاد احساس آرامش و هارمونی کمک می‌کند. فضایی که به خوبی متوازن شده باشد، احساس آسایش و امنیت را به مخاطب منتقل می‌کند. زمانی که به فضایی که اصول طراحی تعادل و توازن به خوبی در آن رعایت شده باشد وارد می‌شوید، محیط به شما حال خوب را القا می‌کند.