فلامک
2019
پایان یافته

کارفرما :

روزبه افتتاحی

موقعیت مکانی پروژه :

شهرک غرب

 

 

وقتی قلم، پویا و باتجربه باشد، می‌تواند به راحتی با استفاده از تک تک عناصر به جا و نابه جای فضا، چیدمان دلنشین و یکپارچه‌ای ترسیم نماید. همچنین با توجه به عدم نورگير کافی و بسته بودن فضا ترجيح داده شد ديوار روبرو بدون کابينت هوايی طراحی گردد تا از سنگينی فضا کاسته شود