بام فرشته
2021
پایان یافته

کارفرما :

روشنک تهرانی

موقعیت مکانی پروژه :

فرشته

آشپزخانه نه تنها مکانی جداگانه در خانه نیست، بلکه باید از نظر رنگ، متریال و نورپردازی با مفهوم و کانسپت کل خانه ادغام شود.